Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)
Lượt xem: 150
 

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt Trận dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày truyền thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

 

anh tin bai

CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ BIỂU DIỄN CHÚC MỪNG NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT KHU DÂN CƯ (18/11/2023)

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

ÔNG: TRẦN TRUNG CHIẾN, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ THÔN ĐỒNG QUỸ, ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG VÀ TRÌNH BẦY DIỄN VĂN KHAI MẠC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN (18/11/1030 - 18/11/2023)

 

 

anh tin bai

BÀ: TRẦN THỊ TƯƠI - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY-TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN NGHĨA HƯNG TẶNG HOA CHÚC MỪNG BUỔI LỄ

 

anh tin bai

ÔNG: NGUYỄN VĂN GIANG - BÍ THƯ BCH ĐẢNG BỘ - CT- HĐND XÃ NGHĨA HỒNG, PHÁT BIỂU TẠI BUỔI LỄ

 

 

anh tin bai

BÀ: TRẦN THỊ TƯƠI - UVBTV HUYỆN ỦY - TRƯỞNG BAN DÂN VẬN VÀ BÀ LÊ THỊ THU HÀ - HUV - CT HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CÙNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂU VỀ DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU DÂN CƯ THÔN ĐỒNG QUỸ

 

anh tin bai

ÔNG: NGUYỄN VĂN GIANG - BÍ THƯ - BCH ĐẢNG BỘ - CT- HĐND XÃ, TRAO THƯỞNG VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN CHO ĐẠI DIỆN CÁC GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU TRONG THÔNNĂM 2023

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

    Đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam. Từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “Đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng Minh - tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Năm 2023, với quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Uỷ ban MTTQ xã nghĩa Hồng và các ban công tác mặt trận cơ sở địa bàn xã đã thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo phương châm “Đổi mới - Thực chất - Hiệu quả”,Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn xã”;  Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Cán bộ MTTQ xã và các Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tích cực vận động Nhân dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT THÔN ĐÔ LƯƠNG NGHĨA HỒNG

anh tin bai

ĐỒNG CHÍ TRẦN VĂN DƯỢC TRƯỞNG THÔN ĐÔ LƯƠNG, PHÁT BIỂU THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI  ĐẠI ĐOÀN KẾT THÔN ĐÔ LƯƠNG

 

anh tin bai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT THÔN ĐÔ LƯƠNG NGHĨA HỒNG

 

anh tin bai

ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VĂN HỢI, CHỦ TỊCH UBND XÃ NGHĨA HỒNG, PHÁT BIỂU TẠI NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU DÂN CƯ ĐÔ LƯƠNG

 

anh tin bai
CÁC TIẾT MỤC VĂN NGHỆ BIỂU DIỄN CHÚC MỪNG NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC KHU DÂN CƯ ĐÔ LƯƠNG

 anh tin bai

 

anh tin bai

ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VĂN HỢI, TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CHO CÁC GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU NĂM 2023

anh tin bai

Thực hiện hướng dẫn số 40/HD-MT-BTT, ngày 10/10/2023 của UBMTTQ huyện Nghĩa Hưng về tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, UBMTTQ xã nghĩa Hồng đã xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo xuống từng Ban công tác mặt trận các cơ sở thôn xóm, phát động các phong trào, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

- Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Thông qua Ngày hội nhằm tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Thông qua Ngày hội phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ của người dân trong cộng đồng; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với Nhân dân.

- Ngày hội là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với việc ghi nhận, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư... qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương và cả nước.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là quá trình tổ chức Mặt trận từ cơ sở đến Trung ương đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thành quả 93 năm ra đời và phát triển tiếp tục được MTTQ Việt Nam triển khai thực hiện bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, và văn minh

“Đoàn kết - Đoàn kết - Đại đoàn kết

Thành công - Thành công - Đại thành công”

 

Thực hiện: Nguyễn Vang

Tin mới


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hồng - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn - Xã Nghĩa Hồng- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định.
ubndnghiahong@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang